Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

úterý 16. května 2023

Konzervativní manifest

 Vedeni snahou o zodpovědnost vůči generacím budoucím a úctou ke generacím minulým a vedeni také odhodláním pečovat se ctí dobrých hospodářů o naši zemi, umožnit průchod spravedlnosti a napravovat zločiny proti jednotlivcům i celé naší vlasti, zavazujeme se k tomuto programu:

Postavení Česka v Evropě a ve světě 

Budeme posilovat naše vazby na rodinu demokratických a svobodných zemí a zejména k západnímu společenství a budeme odhodlaně podporovat obranu zemí ohrožených imperialismem autoritářských režimů, a to zejména na Ukrajině a Tchaj-wanu. 

Budeme usilovat o aktivní a sebevědomou politiku na půdě Evropské unie, kterou chápeme jako svůj přirozený širší domov, a zapojíme se do dominantních politických struktur.

Budeme usilovat o naplnění našich závazků vůči Severoatlantické alianci ohledně obranyschopnosti české armády, a to včetně dostatečných výdajů na obranu ve výši dvou procent HDP, jak odpovídá smlouvě s NATO.

Umožníme výstavbu vojenských základen a letišť NATO i pobyt spojeneckých vojáků na území státu, čímž významně posílíme východní křídlo Aliance a přispějeme tak k bezpečnosti Evropy a vojenské síle demokratického světa.

Obrana zastupitelské demokracie a svobodného prostředí

Zrušíme ústavním zákonem přímou volbu prezidenta a vrátíme tuto pravomoc parlamentu.

Změníme sídlo prezidenta republiky tak, aby odpovídalo jeho ústavní roli, a otevřeme Pražský hrad jakožto vznešené sídlo našich králů novým vzdělávacím a kulturním institucím, jež podpoří národní hrdost. 

Znemožníme propojování politiky, ekonomiky a médií, zamezíme kumulaci politické, ekonomické a mediální moci.

Zakážeme politikům vlastnit média. Naprosto a v jakékoli formě.

Zavedeme přísné tresty za konflikt zájmů státních funkcionářů, a to včetně propadnutí majetku, ztráty funkce či vězení. 

Provedeme důslednou deagrofertizaci státu, zastavíme toky peněz do soukromého holdingu miliardáře, znemožníme monopolizaci chemické, zemědělské a potravinářské výroby a Úřad na ochranu hospodářské soutěže zajistí podmínky pro obnovu konkurenčního prostředí včetně úsilí prosadit soudní rozdělení holdingu Agrofert či jiného obřího holdingu, který znemožňuje konkurenci, aby žádný ekonomický subjekt neměl nepřiměřené dominantní postavení v ekonomice a ve společnosti. 

Zastavíme nepolitickou politiku, která falešně vyzdvihuje údajná „hnutí“ a spolky „nezávislých“. Podpoříme fungování plurality demokratických politických stran a budeme podporovat politické stranictví všeobecně. Zavedeme omezení pro kandidátní listiny tak, aby ve volbách vždy alespoň část kandidátů patřila mezi aktivní členy a nešlo pouze o nestraníky či nezávislé. Politické strany budou mít povinnost podporovat své členy i v malých obcích tak, aby tradiční stranictví nahradilo různá hnutí bez politického obsahu. Platí to i pro komunální úroveň.

Zavedeme povinnost vlády usilovat o vyrovnaný státní rozpočet a zákaz nadměrných deficitů. Musí být jasné, že politici nesmějí využívat státní peníze k uplácení voličů, ale jejich povinností je zodpovědná správa veřejných peněz.

Zrušíme progresivní zdanění. Daně budeme prosazovat rovné, což však neznamená stejnou výši, a takto to také budeme vysvětlovat občanům.

Zavedeme přímé úhrady u lékaře, čímž posílíme kvalitní a dostupné zdravotnictví. Umožníme možnost platby za nadstandardní úkony v některých oblastech. Platbami na pohotovosti omezíme zneužívání systému.

Zavedeme školné a tím podpoříme kvalitu vzdělávání a důstojné platy učitelů. Umožníme vznik půjček pro studenty a prospěchová stipendia, čímž zajistíme, že vzdělání bude i nadále dostupné všem, nepůjde však o samozřejmost a o způsob, jak odsunout pracovní život a prodloužit si ten studentský z daní spoluobčanů.

Ve školách zavedeme výchovu k podnikání, k finanční nezávislosti a k mediál­ní gramotnosti. U nižších ročníků základních škol zavedeme slovní hodnocení. Výuka musí být přizpůsobena době a jejím potřebám, mezi které nepatří jen bezduché biflování faktů, které lze snadno nalézt. V případě výuky dějepisu se daleko více zaměříme na dějiny 20. i 21. století.

Budeme podporovat výchovu elity ve víceletých gymnáziích. Není možné žáky a studenty vychovávat v dojmu, že všude je garantována absolutní rovnost bez ohledu na schopnosti. Budeme podporovat talenty, stejně jako pomáhat slabším, nikoli jedno na úkor druhého.

Ve školách posílíme vzdělávání v oblasti náboženství a zavedeme předmět evropské kulturní dějiny. Zaměříme se také na politickou gramotnost, která povede ke schopnosti vyznat se ve volebním systému, v tom, jaké má která instituce kompetence, čímž omezíme možnosti populistů.

Provedeme obměnu státních zástupců a vedení klíčových policejních útvarů, abychom zlomili vliv Agrofertu v této zásadní oblasti.

Zvýšíme tresty za znásilnění a domácí násilí. Žádná forma násilí nesmí být trestána nižšími tresty než ekonomická trestná činnost. 

Zavedeme přísné tresty za agresivní řízení motorových vozidel, zejména tresty za najíždění a nedodržování odstupů.

Zamezíme tomu, aby policisté mohli bez označení zasahovat proti občanům na politických mítincích, jak se to stalo v létě 2022 na akcích Andreje Babiše.

Zastavíme úniky z policejních spisů do médií, a to pod těžkými tresty.

Policistům dáme nové důstojné uniformy namísto současných tepláků a černých kombinéz, které znevažují jejich důstojnost a občanský charakter policejních složek státu.

Budeme podporovat vznik jeslí dostupných pro všechny, vznik dětských skupin, možnost umístění dětí od dvou let do školky a podpoříme firmy, které svým zaměstnancům umožní pracovat na zkrácený úvazek po narození dítěte. Budeme se aktivně zasazovat o to, aby matky nevypadávaly z pracovního procesu na několik let, podpoříme rodičovskou dovolenou i pro otce a pomůžeme každému skloubit rodičovství s kariérou.

Zrušíme Benešovy dekrety a vytvoříme zákonné možnosti pro takový návrat sudetských Němců, který by nezpůsobil nové křivdy. Finanční náhrady budou mít tam, kde není možná fyzická restituce, realistickou a spíše symbolickou povahu. V široké míře ale podpoříme podnikání rodinám bývalých spoluobčanů v příhraničních oblastech, umožníme jim znovuzískání občanství a dáme jasně najevo, že odmítáme princip kolektivní viny, protože nedílnou součástí konzervatismu je respekt k právnímu státu a k jeho hodnotám.

Budeme usilovat o nápravu křivd vůči židovskému obyvatelstvu, které způsobil nacistický režim a na něž pak komunistický režim tiše navázal a pokračoval v nich. Budeme se zabývat osudy konkrétních rodin a připomínat je, protože historická paměť bude pro nás naprosto zásadní.

Vrátíme šlechtě zámky, které byly zabaveny na základě Benešových dekretů a také nezákonných konfiskací, jak tomu bylo v případě hanebně okradených Lichtenštejnů. Pokusíme se tím navrátit alespoň část spravedlnosti do uspořádání naší společnosti. Budeme usilovat o to, aby pojmy jako „státní hrad“ či „státní zámek“ zmizely z veřejného prostoru, protože legitimizují krádeže.

Zrušíme lex Schwarzenberg, kterým byla okradena jedna konkrétní rodina. Jde o výraz naprostého bezpráví a snahy démonizovat konkrétní osoby. Takový zákon do moderního právního řádu v žádném případě nepatří.

Omezíme bezejmenné pomníky sovětským vojákům a názvy ulic a veřejných prostranství, které odkazují na hanebné osobnosti či ponižující události našich dějin. Ve městech a vesnicích necháme pouze pomníky konkrétním zemřelým, nikoli projevy díků Sovětskému svazu a Rudé armádě, která do Československa nepřinesla osvobození, ale pouze desítky let nové diktatury. Do muzeí budou putovat sochy, které oslavují zločince, jakým byl například Antonín Zápotocký v Zákolanech. Budeme měnit názvy ulic, náměstí a dalších míst, dobrým příkladem může být nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Nutnost výměny dokladů nesmí být nadřazena historickým faktům. 

Budeme upřednostňovat menší farmáře a sedláky. Navrátíme krajině původní ráz, meze a remízky. Zásadním kritériem bude úcta k přírodě. Odmítneme velké scelené lány a postaráme se o to, aby pohled na Českou republiku z letadla nebyl pohledem na následky kolektivizace.

Podpoříme podnikání v oblasti pohostinství a ubytování v chudých regionech. Primárním úkolem státu nejsou dotace. Avšak podpora podnikání je jediným řešením, které může některým částem naší země pomoci zvýšit životní úroveň. Nemusí jít o přímou finanční podporu, ale chceme hledat jiné cesty, jako je například daňové zvýhodnění.

Zavedeme plán pro obnovu Sudet, který bude zahrnovat investice do infrastruktury, podporu podnikání, dopravní dostupnost a zvelebování krajiny. Podpoříme rozvoj turistiky, stavbu naučných stezek a zároveň povědomí o historii a původních obyvatelích. Chceme propojit historickou zkušenost s moderním rozvojem.

Podpoříme malé pivovary, rozvoj vinohradnictví a prodejny vína v krajině, v níž se tyto produkty tradičně pěstovaly. 

Podpoříme bourání paneláků a likvidaci socialistických sídlišť. Zavedeme programy krásné krajiny a krásných měst, jež budou podporovat likvidaci masového sídlištního bydlení i nevkusných industriálních budov a jejich přeměnu podle receptu architekta Hundertwassera. Obyvatelům panelových sídlišť postupně poskytneme jiné alternativy bydlení, které povedou ke zlepšení životní úrovně, k rozvoji, a nikoli k postupnému chátrání.

Zavedeme program obnovy socialismem zničených historických měst a obcí.

Obnovíme zpustlé barokní usedlosti a statky, obnovíme barokní ráz české krajiny, budeme podporovat umělecká díla ve veřejném prostoru. Tradice našich předků bude zachována a zároveň tím přispějeme k rozvoji turistiky a vzniku pracovních míst.

Budeme podporovat sázení alejí kolem cest, živých plotů kolem silnic a přírodních zvukových bariér kolem dálnic. Chceme chránit život lidí i zvířat před náporem frekventovaných komunikací.

Postavíme moderní rychlostní železnice a napojíme naši zanedbanou železniční síť na evropskou síť vysokorychlostních vlaků. České vlaky se přiblíží vlakům moderních zemí.

Podpoříme obchvaty měst, tunely pro dopravní tepny a parkovací kapacity podzemních garáží.

Zastavíme agresivní cyklistiku v místech pro pěší a na frekventovaných silnicích.

Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek, ale jen tam, kde to dává smysl.

Na Pražském hradě vybudujeme nové Muzeum českého království a státnosti a přemístíme sem klíčové sbírky Národní galerie tak, aby čeští občané i zahraniční návštěvníci mohli mít srovnatelný zážitek, jaký mají při návštěvě nejlepších světových galerií, neboť hodnota našich uměleckých sbírek takové ambici odpovídá

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.