Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

pátek 15. března 2013

Nacistická okupace 15. března 1939 a její právní forma.

Předcházející strana.
ČTK, Praha 16. března 1939 - Úředně se oznamuje: Vůdce podepsal dnes na Hradě v Praze tento výnos o Protektorátu Čechy a Morava:
Wehmacht

Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a nerozum vytrhly svévolně z jejich starého a historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu.

Rok od roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru - jako jednou už v minulosti, vyjde nové nesmírné ohrožení evropského míru. Neboť československému státu a jeho držitelům se nepodařilo organizovat rozumně soužití národních skupin v něm všemožně spojených a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Prokázal však tím svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní ke skutečnému rozkladu. 
Německá říše však nemůže v těchto pro její  vlastní klid a bezpečnost stejně jako obecné blaho a obecný mír tak rozhodně  důležitých oblastech trpěti žádné trvalé poruchy. Dříve nebo později muselo by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou nejsilněji interesovaná a spolupostižitelná. 
Odpovídá tudíž příkazu sebezáchovy, jestliže Německá říše jest rozhodnuta zasáhnout rozhodně k zajištění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. neboť dokázala už ve své tisícileté dějinné minulosti, že díky jak velikosti tak i vlastnostem německého národa, jediná je povolána řešit tyto úkoly.
Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů obývajícím v tomto životním prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíž jménem Německé říše jako základnu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí toto:
Článek 1.
(1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky obsazené v březnu 1939 německými oddíly náleží napříště k území Velkoněmecké říše a vstupují jako Protektorát Čechy a Morava pod její ochranu.
(2) Pokud obrana Říše to vyžaduje učiní Vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé části tohoto území úpravu od toho odchylnou
Článek 2.
(1) Obyvatelé Protektorátu, kteří jsou příslušníky německého národa  a stávají se příslušníky německými a podle ustanovení zákona z 15. září 1935 (Říšský zákon I str:1146) o říšských občanech, říšskými občany. Pro ně platí tudiž ustanovení na ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci
(2) Ostatní obyvatele Čech a Moravy stávají se příslušníky Protektorátu Čechy a Morava.
článek 3.
(1) Protektorát Čechy a Morava je autonomní a spravuje se sám.
(2) Vykonává svoje výsostná práva náležící mu v rámci Protektorátu ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami Říše.
(3) Tato výsostná práva jsou zastávána vlastními orgány a vlastními úředníky.
Článek 4.
Hlava autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava požívá ochrany a čestných práv hlavy státu. Hlava Protektorátu Čechy a Morava potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře.
Článek 5.
1. Jako zástupce říšských orgánů jmenuje Vůdce a říšský kancléř Říšského protektora v Čechách a na Moravě. Jeho úřední sídlo jest Praha.
2. Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře  a jako zmocněnec říšské vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře.
3. Členové vlády Protektorátu Čechy a Morava jsou potvrzováni říšským protektorem. Potvrzení může být odvoláno.
4. Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády Protektorátu Čechy a Morava a udílet jí rady. Může podati námitky proti opatřením, která by byla s to poškoditi  Říši a je-li nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná v společném zájmu.
5. Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonu správních opatření a právoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li říšský protektor námitky.
Článek 6.
1. Zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině obstarává Říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to dopovídá společným zájmům.
2. Protektorát obdrží zástupce u říšské vlády s úředním označením vyslanec.
Článek 7.
1. Říše poskytuje Protektorátu vojenskou ochranu.
2. Vykonávajíc tuto ochranu udržuje Říše v Protektorátu posádku a vojenská zařízení.
3. Pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může Protektorát zřídit vlastní sbory. Organizaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda.
Článek 8.
Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví a na pošty i telekomunikace.
Článek 9.
Protektorát náleží k celnímu území Německé říše a podléhá jeho celní výsosti.
Článek 10.
1. Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna.
2. Poměr obou měn navzájem určí říšská vláda.
Článek 11.
1. Říše může vydávati právní předpisy pro Protektorát, pokud to vyžaduje společný zájem.
2. Pokud je dána společná potřeba, může Říše převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi potřebné pro ně vlastní říšské úřady.
3. Říšská vláda může učiniti opatření potřebná potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.
Článek 12.
Právo platné té doby v Čechách a na Moravě zůstává v platnosti pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany Německou říší.
Článek 13.
Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní předpisy potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu.

V Praze dne 16. března 1939
Adolf Hitler v.r
Vůdce říšský kancléř.

Dr. Frick v.r
říšský ministr vnitra.

von Ribbentrop v.r.
říšský ministr zahraničí

Dr. Lammus v.r.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.