Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 25. listopadu 2015

První česká vyšší zemědělská škola byla v Táboře

Vyšší hospodářská a hospodářsko-průmyslová škola zemská v Táboře“ byla založena v roce 1866 a to po několikerém jednání zemského sněmu. Byl to totiž první vyšší hospodářský ústav v českých zemích s vyučovacím jazykem českým. A tak na podkladě vypracovaných a schválených osnov a schváleného učitelského sboru Zemským výborem v Praze, byl dne 26. listopadu 1866 otevřen první ročník této školy v Táboře. Patronem ve finančních a organizačních záležitostech bylo zvlášť zvolené kuratorium obce táborské v těsné spolupráci učitelského sboru.

Žáci měli na ústavě nabýt vědomosti teoretické i praktické, jichž bylo třeba k hospodaření na větších statcích nebo zemědělských průmyslových odvětvích. Doba studií trvala 3 roky. Dosavadní vyšší hospodářská škola byla v době 1887 – 1889 přebudována na Vyšší hospodářský ústav zemský“. To byl přechod ze systému trojročníkového na dvouročníkový. Vzhledem k tomu, že úroveň přednášek i přísnost zkoušek byla vysoká, ukázala se brzy nutnost zřídit jednoroční přípravný kurs, takže nakonec hospodářský ústav měl v poslední části desetiletí zase tři ročníky. Při hospodářském ústavě v Táboře byla otevřena také v roce 1895 tzv. zimní hospodářská škola,která poskytovala odborné vzdělání drobným zemědělcům. Dlužno ještě poznamenat, že také při ústavu byla zřízena r. 1880 meteorologická stanice kromě hospodářsko-chemického výzkumného ústavu a později vybudovanou výzkumnou semenářskou stanici přebudovanou na botanický výzkumný ústav.  Nezanedbatelná tehdy byla výhodná doprava, neboť Tábor jako železniční křižovatka byl dobře přístupný z většiny oblastí obývaných českým obyvatelstvem, i z Moravy. Výhodná byla i poloha školy v Táboře nedaleko nádraží.

Nádraží v Táboře
Nezbytnou součástí ústavu byla botanická zahrada, založená již roku 1866, měřila 3626 m², se sbírkami hospodářských a průmyslových rostlin, které sloužily přímo k vyučování a k vědeckým pracím. Sloužila totiž nejen žákům, nýbrž také profesorům a asistentům při přednáškách botaniky, fytopatologie a rostlinné produkce, ke studiu včelařství a technologie.

Součástí školy byl školní statek (majetek obce táborské), ke kterému náleželo podle
udání z roku 1891:
rolí a chmelnic 72,21 ha
luk a pastvin 17,95 ha
zahrad a pokusných polí 3,88 ha
stavební plochy rybníků 6,46 ha
celkem 100,50 ha

Významná změna pro ústav stala se v roce 1900, kdy usnesením zemského sněmu ze dne 5. května byla dosavadní škola povýšena na Královskou českou hospodářskou akademii“. Tím byly dosavadní stanovy a učební osnovy nahrazeny novými. Účelem akademie bylo poskytovat posluchačům vyšší vzdělání odborně-praktické v oboru zemědělství. Dosavadní učitelský sbor byl nahrazen řádnými i mimořádnými profesory. Vyučovací doba akademie byla rozvržena na 2 roky, t.j. na 4 semestry, později však studium bylo prodlouženo na 3 roky. Přednášky na hospodářské akademii byly z přírodních, technických a technologických věd, z práva a národního hospodářství. Dále byla zastoupena praktická cvičení a přednášky všeobecně vzdělávací.

Ústav také poskytoval současně příležitost, aby zvláštními kursy šířil vědomost i dovednost v běžném hospodářství, jako např. pozemkové meliorace, lnářství, ovocnictví, mlékařství apod. Další úlohou akademie bylo, pěstovat zemědělskou vědu ve všech směrech, jakož i zemědělské výzkumnictví. Vrchní dozor nad královskou akademií v Táboře byl svěřen zemskému výboru, který ku správě tohoto ústavu pověřoval kuratorium, v němž zasedal také ředitel akademie s poradním hlasem. Posluchači byli přijímáni na akademii řádní i mimořádní a museli se prokázat absolvováním reálky, gymnasia, nebo střední hospodářské školy. Také zde a hlavně před první světovou válkou studovalo mnoho Poláků, Rusů, Bulharů, Srbů a Chorvatů. Pokládala se totiž tato škola za slovanskou zemědělskou vysokou školu. Pro přehled se poznamenává, že od vzniku školy, tj. od r. 1866 do r. 1919  absolvovalo 2699 posluchačů.

Vysoké hospodářské učiliště v Táboře bylo po vzniku ČSR zlikvidováno československou vládou v roce 1919 podle zákona ze dne 24. července t.r. bylo nahrazeno Vysokou školou zemědělskou v Brně. Současně náhradou za zrušenou hospodářskou akademii vláda zřídila v Táboře střední čtyřletou hospodářskou školu s názvem „Zemská vyšší hospodářská škola“, která měla za úkol vychovávat samostatné zemědělské hospodáře – podnikatele (statkáře, rolníky, nájemce dvorů).


Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.