Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

středa 23. listopadu 2016

Rudolf Slánský obětí největšího politického procesu

 3. prosince 1952 byl spolu s dalšími deseti lidmi  popraven Rudolf Slánský, bývalý generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a největší přítel prezidenta Klementa Gottwalda.  Státní soud zdůvodnil rozsudek Slánského vyzvědačstvím, velezradou, sabotáží a vojenskou zradou. Celý monstrproces se přitom opíral o činnost tzv. Slánského protistátního spikleneckého centra, v němž mu byla přiřčena vedoucí role. Žádné takové centrum ovšem ve skutečnosti neexistovalo a vyšetřování tak vyústilo ve snad nejabsurdnější proces dvacátého století. 
První zatčený, Eugen Löbl, náměstek ministra zahraničního obchodu, byl uvězněn a vyslýchán už na podzim roku 1949. Dalším byl Otto Šchling, brněnský tajemník KSČ, v říjnu 1950, a pak v lednu 1951 následovali další, Vladimír Clementis, ministr zahraničních věcí, Artur London, jeho náměstek, a Karel Šváb, náměstek ministra národní bezpečnosti.

V západoněmeckém Bensheimu sídlila zpravodajská organizace OKAPI. V jejím čele byl generál František Moravec a několik dalších bývalých vysokých důstojníků čs. armády.

OKAPI se snažila zpravodajsky mapovat veškeré dění ve staré vlasti s důrazem na podchycení opozičních a odstředivých proudů. K tomu především studovala otevřené zdroje (tisk a rozhlasové vysílání), které pravidelně monitorovala. Mužům z OKAPI sice při sledování čs. tisku neuniklo, že při oslavách padesátin 31. července 1951 neobdržel Rudolf Slánský blahopřejný telegram z Moskvy, uniklo jim však, že v Praze už několik měsíců probíhalo vyšetřování „protistátního spikleneckého centra“.

Původně se jeho hlavou měl stát Otto Šling, později pak Marie Švermová. Ta byla obviněna z přípravy spiknutí, které si kladlo za cíl vyvolat v zemi státní převrat a převést Československo po vzoru Titovy Jugoslávie do tábora imperialismu, odstranit Slánského i další představitele Gottwaldova vedení. V této konstrukci se počítalo se skupinou trockistů mezi interbrigadisty, s účastí londýnského exilu a pracovníky mocenského aparátu.

Na podzim 1951 však došlo z podnětu Moskvy a sovětských poradců k proměně koncepce. V hlavní roli už neměli účinkovat trockisté a pozornost vyšetřovatelů StB se měla soustředit na sionisty a na neexistující, tzv. druhé centrum moci v čele s Rudolfem Slánským. Nyní se StB zatčené členy „skupiny Švermová–Šling“ snažila přesvědčit o opaku toho, co dosud vypovídali: že to nebyli oni, kdo chtěli odstranit Slánského, ale že právě on stál v čele jejich spiknutí.

Po vynuceném odchodu Slánského z vedoucí stranické funkce na zářijovém zasedání ÚV KSČ (a jeho sebekritice) zintenzívnili vyšetřovatelé výslechy v souvislosti s jeho osobou. Žádný z poznatků ale stále neobsahoval „důkaz“ takového ražení, aby mohl být podnětem k Slánského zatčení.

Podezření OKAPI, že v očích Stalina ztrácí Slánský pozice, se po jeho odvolání z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ v září 1951 se změnilo v jistotu.

A právě tehdy se v hlavě operačního důstojníka OKAPI majora Františka Ostrého zrodil diletantský nápad: využít obtížné situace Rudolfa Slánského a nabídnout mu útěk na Západ.

Ostrý zřejmě neměl s komunisty větší zkušenosti, neznal komunistickou víru, nepočítal s tím, že Slánský je kovaný komunista, oddaný marxizmu, který zproštění z nejvyšší funkce bral jako správné rozhodnutí strany, o němž se nepřemýšlí a nediskutuje, a k dobrovolnému útěku na Západ by se nikdy neodhodlal. Nedovolil by mu to také strach, protože věděl, že na zeměkouli nebylo místečko, kde by ho sovětští agenti nenašli a nezlikvidovali.

 Na návrh Ostrého tak byla zahájena akce, která dostala později název operace Velký metař. Naivní představy byly, že se podaří od Slánského získat důležité politické, vojenské, ekonomické a jiné informace ze sovětského bloku a potom muže z OKAPI ocenění od chlebodárců z americké CIA nemine.

 Hlavním podnět k pozdějšímu největšímu československému politickému procesu dal pravděpodobně dopis Velkému metaři,  který dvojí agent Rudolf Nevečeřal (pracoval pro americkou CIA i československou StB) přivezl ze zahraničí a 9. listopadu 1951 v Chebu předal Státní bezpečnosti (Pohraniční stráži). Dopis byl určen jakési Daniele Kaňkovské, která ho měla předat Slánskému (Velkému metaři).

Text dopisu:  „Dostáváme nyní zprávy, že Vaše situace se stává obtížnější, a vyslovují se zde obavy a domněnky, podepřené zprávami z dobře informovaných kruhů, že se předvídá procesování známé v případě Gomulky. Doufáme, že tento dopis Vás zastihne ještě včas. Nabízíme Vám bezpečný odchod na Západ. Podle prohlášení nejpovolanějších míst zaručujeme Vám asyl, bezpečný úkryt a pozdější umožnění existence, vyjímaje politickou kariéru.
V případě, že souhlasíte, budeme moci Váš odchod zprostředkovati neprodleně. Jako důkaz Vašeho souhlasu stačí utrhnouti dolní polovinu tohoto dopisu. Na útržek poznamenejte datum, kdy je odchod žádoucí. Instrukce k odchodu dostanete toutéž cestou, buďte opatrný a nesvěřujte se nikomu, ani doručitel dopisu neví, oč jde.
Abyste se přesvědčil, že tato akce je podniknuta ze Západu, bude pro Vás vysíláno heslo v rámci vysílání Svobodné Evropy na vlně 48,9 m, a to ve dnech 10., 17. a 24. listopadu, dále 1. prosince 1951, vždy v 19.53 hodin. Heslo zní: ,Zlé věci přicházejí najednou‘. Vzkazuje Podpora. Listopad 1951.“

Jako Podpora se podepisoval major František Ostrý pracujíci ve zpravodajské organizaci OKAPI. Organizace se při akci Velký metař dopustila mnoha omylů, které přispěly k Slánského popravě.

Dopis, přinesený agentem Rudolfem Nevečeřalem, si StB okopírovala a předala údajné Slánského důvěrně známé Daniele Kaňkovské. Ta osobně Slánského neznala, ani s ním nikdy nemluvila. Znal ji Herbert Kauders, který emigroval do Německa v dubnu 1951 a její kontakty se Slánským si vymyslel a doporučil ji zpravodajské organizaci OKAPI.

Agent StB Rudolf Nevečeřal 15. listopadu 1951 Danielu Kaňkovskou navštívil a předal ji dopis společně falešným východoněmeckým občanským průkazem pro Slánského, včetně fotografie. Domluvil si s ní schůzku. Předtím ovšem ji navštívili jiní dva agenti StB, kteří se jí ptali na známost se Slánským a naznačili jí, že přijetí jakékoli zásilky má ohlásit na StB. Kaňkovská vytušila nějakou zradu a obdržené doklady pro Slánského 23. listopadu 1951 spálila. Příští den byla zatčena (při procesu se Slánským byla odsouzena na 13 let vězení).

Text dopisu si už 9. listopadu přečetli v Praze sovětští poradci a hned informovali Moskvu. 11. listopadu tajně přiletěl do Prahy Anastáz Mikojan a hned Gottwaldovi doporučil, aby nechal Slánského zatknout. Gottwald souhlasil, ale chtěl konkrétní důkazy. Ty mu byly předloženy až na schůzce 23. listopadu 1951 odpoledne, které se zúčastnil zástupce StB Antonín Prchal, sovětský poradce na StB Alexej Bezčastnov, ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva, předseda vlády Antonín Zápotocký a ministr národní obrany Alexej Čepička. Po přečtení dopisu Velkému metaři a vyslechnutí magnetofonových záznamů s hesly ze Svobodné Evropy Gottwald dal příkaz k okamžitému zatčení Slánského.

O Slánského zatčení informovala už 23. listopadu 1951 večer Svobodná Evropa. Československý rozhlas zprávu o zatčení hlásil až 27. listopadu.

Sovětští poradci s pomocí StB zahrnuli do „spiknutí“ škálu osobností: od stalinistů až po umírněné komunisty. Po měsících fyzického nátlaku a nekonečných výslechů se obžalovaní poprvé sešli u Státního soudu, jehož přelíčení se konalo v hlavní pražské soudní síni na Pankráci.

 Soud se konal od 20. listopadu do 27. listopadu 1952 . Hlavním prokurátorem byl Josef Urválek. Obžalovaní byli obviněni ze špionáže, trockizmu, titoizmu, spiknutí proti republice a z nepřátelství k československému lidu. Všichni obžalovaní se museli naučit dokonale nazpaměť své výpovědi, které jim napsali vyšetřovatelé. Před oficiálním soudem několikrát byli z přezkoušeni.

27.listopadu 1951 byl vynesen rozsudek, který československému soudu prostřednictvím ÚV KSČ nadiktoval ÚV KSSS: jedenáct obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti, tři k doživotnímu žaláři.

Proces měl v Československu velkou mediální publicitu; přišlo přes 8500 peticí pracujícího lidu a všechny žádaly smrt pro obžalované. Prezident Klement Gottwald odmítl obžalovaným udělit milost.

Rudolf Slánský (1901), generální tajemník KSČ (trest smrti)
Vladimír Clementis (1902), ministr zahraničních věcí (trest smrti)
Otto Fischl (1902), náměstek ministra financí (trest smrti)
Josef Frank (1909), zástupce generálního tajemníka KSČ (trest smrti)
Ludvík Frejka (1904), přednosta národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky (trest smrti)
Bedřich Geminder (1901), vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČ (trest smrti)
Rudolf Margolius (1913), náměstek ministra zahraničního obchodu (trest smrti)
Bedřich Reicin (1911), náměstek ministra národní obrany (trest smrti)
André Simone (1895), redaktor Rudého práva (trest smrti)
Otto Šling (1912), vedoucí tajemník krajského výboru KSČ v Brně (trest smrti)
Karel Šváb (1904), náměstek ministra národní bezpečnosti (trest smrti)

Vavro Hajdů (1913), náměstek ministra zahraničních věcí (doživotí)
Eugen Löbl (1907), náměstek ministra zahraničního obchodu (doživotí)
Artur London (1915), náměstek ministra zahraničních věcí (doživotí)

Odsouzení k smrti byli v noci na 3. prosince 1951 na dvoře Pankrácké věznice uškrceni. Mrtvoly byly spáleny a popel rozmetán neznámo kde.

V roce 1963, za prezidenta Antonína Novotného, byli všichni potrestaní procesu se Slánským tajně stranicky i soudně rehabilitováni. Rehabilitace byla zveřejněna až v roce 1968.Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.