Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 11. dubna 2013

Jak lehce mohl zemědělec příjít o majetek a být ve vězení. Protektorátní venkov 1942 (3)

Předcházející stránka.
Lehce se dalo dostat do vězení a přijít o majetek.
Marie Brejchová hospodařila na 3,97 ha pozemků. Kontroloři Okresního úřadu z Třeboně 19. února 1942 zjistili u ní nepovolenou zásobu obilí. Co následovalo? Nejdříve přišel dopis z okresního úřadu:

T R E S T N Í  N Á L E Z:
Nepřihlásila jste obecnímu úřadu správný stav sklizně 1941. Zatajila jste 136 kg pšenice, 27 kg žita a 14 kg ovsa a na nucenou dodávku ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č. 375 Sb. Ze dne 31.10.1941 nedodala jste 92 kg ovsa. Tím dopustila jste se dle výměru dodaného přestupku podle výnosu ministerstva zemědělství ze dne 7.10.1941 a podle § 9 vl. nař. č. 206/398 Sb. uložen je Vám
trest vězení v trvání 4 dnů
a
pokuta 450 K ve prospěch protektorátní pokladny, v případě nedobytelnosti trest vězení v trvání 5 dnů.

Z tohoto nálezu lze se odvolati k Zemskému úřadu v Praze. Odvolání jest podati do 3 dnů od doručení u okresního úřadu v Třeboni: V případě podání odvolání na základě § 19 odst. 7 vl. nař. č. 39 Sb. Odkladný účinek.
Pokutu třeba zapraviti do 8 dnů po právoplatnosti tohoto nálezu poštovní složenkou poštovní spořitelny. Jinak vydává se strana nebezpečí exekučního řízení.
Trest vězení nastupte tři dny po právoplatnosti trestního nálezu u Okresního soudu v Lomnici nad Lužnicí. Jinak budete předvedena.
Přednosta úřadu
rada politické správy
Dr. Kliment v.r.


Další den přišel následující dopis z ministerstva zemědělství:


              
Ministerstvo zemědělství a lesnictví, odbor IX, v Praze
Václavské náměstí 52


Paní Marie Brejchová

R o z h o d n u t í :
Na základě zatajených zásob obilních zjištěného při místním šetření prohlašují se ve smyslu § 1 a § 14 zák. z 16.4.1919 čís. 215 Sb. veškeré nemovitosti ve Vašem vlastnictví, držbě neb užívání se nalézající, za

z a b r a n é.
Vyhrazuji si právo nemovitosti tyto vyvlastnit.

Pokud Vám nedojdou další nařízení, jste povinna dle § 6 citovaného zákona z 12.2.1920 čís. 1185 Sb. O obhospodařování na zabraném majetku pozemkovém zabrané nemovitosti řádně obhospodařovati, zvláště ve smyslu § 1 posléze citovaného zákona vynaložiti veškerou péči i práci i náklady vzniklé k tomu, aby ze zabraného majetku dosaženo bylo výtěžků hospodářských, úměrných jeho povaze a jakosti a majetek sám se svým příslušenstvím byl udržován stále v dobrém stavu a nedotčený.
Bezprostředním dozorem určuji obvodovou ústřednu v Českých Budějovicích.
Každé zcizení, dělení, zavazení, pacht, nájem zabraného majetku vyžadují mého svolení a jest bez něho neplatné.
Dále předložte ve lhůtě 6 neděl po doručení tohoto výměru úplný a správný seznam:
1.)  všech nemovitostí vlastnicky Vám připsaných
2.)  všech nemovitostí Vámi spachtovaných, obhospodařovaných nebo užívaných.
Vše s přesným udáním jakož i kultury a výměry, a sice zvlášť pro každou knihovní vložku.
Kdybyste této povinnosti včas nedostál, budete podle § 9 vl. nař. z 9.1.1920 potrestán peněžitou pokutou do 50.000 K nebo vězením do 1 měsíce.
Toto rozhodnutí je konečné a nabude ihned platnosti.

Der komisarische Leiter
Des Bodenamtes
IX. section Ministerium
für Landwirtschaft
In Prag 9.IV.1942
Podpis nečitelný
Marie Brejchová podala odvolání k Zemskému úřadu a dostala tuto odpověď:

Zemský úřad Praha II.

Paní Marie Brejchová, Lomnice n L. čp. 12

K Vašemu odvolání zrušuji trestní nález Okresního úřadu v Třeboni ze dne 19. února 1942 – o 323-N-1pres pro nedostatek trestní podstaty přestupku za vinu Vám kladeného po stránce objektivní.
V daném případě nejde podle dobrozdání Českomoravského svazu pro hospodaření obilím o zatajování obilí, poněvadž jste splnila dodávkovou povinnost ve všech obilninách a dodala jste o 39 kg pšenice více, než jste byla povinná. Podle původního zjištění jste měla dodati ještě dalších 92 kg ovsa. Šetřením příslušné četnické stanice bylo však zjištěno, že krmíte vepře pro dodávkovou povinnost, takže dodávková povinnost z ovsa byla odvedením 100 kg ovsa do 15. prosince splněna.

Zemský prezident

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.