Google

Fotogalerie

Prohlížeč se objeví po kliknutí na obrázek.

čtvrtek 31. ledna 2013

Vyhnanci se začali vracet už na začátku června 1945.

Zpět na předcházející část.
Divoké vyhnání lidí z  Vitorazska v květnu 1945 způsobilo spoustu utrpení a mnoho zmatků, které přetrvávaly dlouhou dobu. V chudém kraji bez průmyslu si odedávna většina lidí zaopatřovala potravu samovýrobou na políčkách a dvorcích s chlévy. To mělo zůstat opuštěné. Nezůstalo však dlouho.

Do vitorazských obcí na uvolněný majetek se vrhly tlupy nových osídlenců a národních správců. Šly výlučně za lehce a zdarma nabytým majetkem a jako konfiskát československého státu jej tito lidé považovali za svůj jakoby odjakživa. Vůbec jim nedošlo, že z morálního hlediska jsou spolupodílníky velké loupeže. Jakékoli morální hodnoty šly však stranou, jednou byla příležitost dostat se bezpracně k majetku, tak byla využita. Tito lidé brzy z Vitorazska odešli.
Ruiny obce Krabonoš i v roce 2013 připomínají vyhánění lidí z Vitorazska.

V době, kdy se ve vitorazských vesnicích rozsáhle rabovalo a kradlo, obyvatelé těchto vesnic hledali v Rakousku přístřeší. Někteří měli štěstí, že v okrajových částech žili jejich příbuzní, kteří jim poskytli ubytování. Štěstí měli i ti, jimž Rakušané poskytli skromné ubytování v přístěncích, na půdách, na sýpkách a ve stájích. Velká část lidí však musela zůstat v lesích, zřídit si provizorní přístřeší a živořit pod nimi. Byli odkázáni na stravu, kterou jim přinesli Rakušané nebo Češi, příbuzní z jejich obcí na Vitorazsku. Do rakouského vnitrozemí se nechtěli vydat, protože nevěřili tomu, že vyhnání je natrvalo, že po uklidnění situace se budou moci vrátit zpět.

Naštěstí Hobzovi partyzáni z Vitorazska odtáhli loupit a vraždit do jiných pohraničních okresů a domácí stráž hranici uhlídat nedokázala, takže se vyhnanci začali pomalu vracet do svých domovů, kde se schovávali na půdách a ve stodolách. Při dopadení revoluční stráží byli hnáni zase do Rakouska.

  Situace byla komplikovaná i pro československé úřady a soudy. Mnoho vyhnaných lidí z Vitorazska mělo rakouské občanství, i když se z velké části jednalo o lidi s národností českou, kteří podle mezinárodní dohody z roku 1919 byli s Vitorazskem připojeni k Československu. Jejich vyhnáním byla porušena mezinárodní dohoda z konference v Saint Germain, a tak se v zahraničí ozvaly hlasy o navrácení tohoto území Rakousku. Rakousko nebylo válčící stát, nýbrž německou okupací stejně postižená země jako Čechy a Morava. Na konci června 1945 československá vláda byla nucena oznámit, že rakouští občané na území Československa nejsou Němci, netýkají se jich dekrety prezidenta a jsou pod ochranou rakouského velvyslance.

Už 1. června 1945 povolil MNV v Rapšachu návrat prvním 12 rodinám. Nejednalo se o politické nebo morální důvody, ale o prostou potřebu najít někoho, kdo by se postaral o hladový dobytek. Vraceli se i lidé staří a nemocní. Do srpna 1945 se vrátilo asi 600 osob. Postupně jejich počet narůstal. (Pokračování)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kopírování textů i obrázků je možné s podmínkou, že se uvede jako zdroj Rozhledy 010.